อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 548| Academic,Research|

                   

                                                                                                                                                                                                     

              

              

              

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบรมนิสิตสหกิจ ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต ของนิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณณิชาภัทร จันทศรี และ       คุณเพ็ญพร  ฉิมพลีย์ วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA โดยมีการอบรมหลักสูตร HTML5 Application Development Fundamentals และหลักสูตร Software Testing Fundamentals นากจากมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ยังมีการเปิดสอบ Certificate จาก Microsoft ในระดับ MTA (Microsoft Technical Assistant) ซึ่งมีนิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีนิสิตสอบผ่านหลักสูตร HTML5 Application Development Fundamentals จำนวน 45 คน และ สอบผ่านหลักสูตร Software Testing Fundamentals จำนวน 41 คน