อบรมบุคลากร “Advanced Microsoft Word 2013”

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 599| Academic,Research|

                         

                         

                         

                         

 

                วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “Advanced Microsoft Word 2013”  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1413/1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเทคนิคการใช้ Microsoft Word 2013 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีนายวรินทร  ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเข้ารับการอบรม "Advanced Microsoft Word 2013" จากมหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงบุคลากรภายในคณะที่มีประสบการณ์การใช้ Microsoft Word 2013 มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ Microsoft Word ให้กับบุคลากรสายบริการในการอบรมครั้งนี้