อบรมการใช้ Social network ให้กับผู้สูงอายุ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 426| Academic,Research|

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

               วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1219/1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ให้กับผู้สูงอายุจากวัดแม่กาโทกหวาก   ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ 40 คน ซึ่งมีนายทิวากร สมวรรณ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ Social network  โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมการใช้งาน Facebook เบื้องต้น และหลักสูตรอบรมการใช้งาน Line เบื้องต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฯ