อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 512| Academic,Research|

                         

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

        ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ผู้สอนด้านไอซีที เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการสอนและเนื้อหา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเอกสารประกอบการสอนและคู่มือครูให้แก่ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความชำนาญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร   โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Premiere Pro CC 2015 เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีนายเพ็ชร  พงษ์เฉย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายสุรใจ สุพรพัฒนกุลนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรดังกล่าว และหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ มีอาจารย์วิสูตร  แก่นเมือง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงรายเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 40 กว่าคน

 

นอกจากจัดอบรมครูแล้ว ยังมีการจัดโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที เพื่ออบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย จำนวน 80 กว่าคน เพื่อจัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน และให้ได้เรียนรู้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอบรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์อภิวัฒน์  ปันทะธง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และอาจารย์รตนพรรษ  สุชาติ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติให้แก่นักเรียน