กิจกรรม 5 ส.

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 389| Academic,Research|

 

                  เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) ณ ลานกิจกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ซึ่ง 5 ส คือ 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สร้างมาตรฐาน และ 5. สร้างวินัย เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินให้กับุคลากรและนิสิต เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน