กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 461| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

                วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาว ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว

          โดยมีอาจารย์วิมล  ปิงเมืองเหล็ก มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สืบฮีตตำนานล้านนาเมืองพยาว” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นหลังได้มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีนิสิตจากกลุ่มวิทย์-เทคโน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 พันคน