คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 463| Academic,Research|

 

   

   

   

          

           เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน 5 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA  เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยการแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึงการชิงชนะเลิศในระดับโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา สร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย เป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และเพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final โดยมีรูปแบบการแข่งขันเป็นการแก้ไขปัญหาจำนวนอย่างน้อย 8 ข้อติดต่อกัน ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีหรืออัลกอลิทึม
และภาษาที่ใช้ในการแข่งโปรแกรมมี 3 ภาษา คือ C, C++ และ Java.

ซึ่งในการแข่งขันระดับภูมิภาคเหนือ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีจำนวนทีมจากสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาคเหนือเข้าแข่งขัน จำนวน 60 ทีม ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36 ทีม จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา 5 ทีม จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ทีม

4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 ทีม

5. มหาวิทยาลัยพายัพ 2 ทีม

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 4 ทีม

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2 ทีม

 

          ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาครองไว้ได้ ซึ่งมีนิสิตในทีม คือ นายธราทร ตันวินิจ , นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง และนายนันทวัฒน์ บุญศรีภูมิ โดยมีอาจารย์วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเหนือ 10 ทีม จะรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ACM – ICPC 2016  ในระดับประเทศ ซึ่งปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยจะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้

เครดิตภาพ : นายวินัย  คำสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)