กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 490| Academic,Research|

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

             วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดพิธีฯ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้

 

          ซึ่งพิธีไหว้ครูนับว่าเป็นพิธีที่ได้ทำสืบต่อกันมา เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ โดยภายในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นผู้จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวไหว้ครู นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คณาจารย์ และตัวแทนสโมสรนิสิตนำนิสิตกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูและเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านต่างๆ จากนั้นคณาจารย์ผูกข้อมือ เพื่อเป็นการรับขวัญและให้พรด้านการเรียนแก่นิสิตใหม่