นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"

ข่าวโดย warintorn.so1| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 849| Academic,Research|

 


 นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจำปี 2559  ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์พุทธชาด สัตยศัย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ที่ปรึกษา ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 3 ทีม ทีมละ 3 คน ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจำปี 2559  ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และบริษัท กันตนาแอนิเมชั่น  จำกัด เพื่อเป็นเวทีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านการนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่น ส่งเสริมให้รู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า นอกจากนั้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเยาวชนด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น รวมถึงเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านแอนิเมชั่น และมัลติมีเดียที่ให้นิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมต่อไป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ผลการประกวด ปรากฏว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ                 ในระดับอุดมศึกษาทั้ง 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1.น.ส.จิราภา  แสนใจยา 

2.น.ส.ช่อทิพย์  มณีธร

3.น.ส.อรุณโรจน์ วงแสน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1.นายธนิสร  ปิจดี

2.น.ส.ศลาลัย คงคำ 

3.น.ส.กาญจามาศ สิทธิการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1.นายตระการ ประสาน 

2.นายธนบูรณ์  เสียงใหญ่ 

3.นายวีรภัทร  ทองคำ

ผลงานที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

 ผลงานที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 ผลงานที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

ชัชชญา  ถูกจิตร : ข่าว

มยุเรศ แสงสว่าง : ภาพ / ข้อมูล