อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 414| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

               อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง ICT 1202 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกลาง เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณ และเพื่อให้ผู้ปฏิบิติงานด้านสารบรรณมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง

               โดยมีการทำ Work shop ทดสอบการรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (UP-eDocument) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกันแสดงข้อเสนอแนะในการปรับแก้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย