สัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy)

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 645| Academic,Research|

     

          

    

    

    

    

    

    

              เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา Tech Entrepreneur สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลลานนา (Lanna Digital Economy) ณ ห้อง ICT 1302 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Industry) ให้แก่นิสิตนักศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการดิจิตอล และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่สำคัญของภาคเหนือ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value-added) ให้กับสินค้าและบริการ

โดยมีดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงาน พร้อม ดร.ภคินี  อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แนะนำโครงการ Lanna Digital Economy และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ เจ้าของบริษัท Fixzy ที่ให้บริการด้านงานช่างออนไลน์ มากบรรยาในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการมือใหม่ Tech Start UP” และคุณภัทราภรณ์  กันยะมี จากบริษัท The Little Onion Factory จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ การเขียนโมเดลธุรกิจ จากฝันสู่ความเป็นจริง”

นอกจากนี้โครงการสัมมนาครั้งนี้ ยังบูรณาการร่วมกับการจัดงานแข่งขันพัฒนาผลงานด้านไอซีที (UP Disrupt Challenge 2016) ที่จัดโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าแข่งขันในการต่อยอดไปสู่การเป็น Start up ต่อไป โครงการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นราว 60 คน โดยเป็นนิสิตจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์