อบรมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรฯ (ICT KM)

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 470| Academic,Research|

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                      วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) ณ ห้อง ICT 1302 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของคณะ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคณะ

                โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเดชนะ  สิโรรส ที่ปรึกษาด้านบริหาร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย”