เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 426| Academic,Research|

 

                                                                                                                                                                                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ   การรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะ และเพื่อรับทราบบัญหา อุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะจัดให้แก่นิสิต สวัสดิการและสิทธิต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารคณะ ,นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ,นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ,นายเทวา  หมื่นจันทร์ หัวหน้างานความปลอดภัย ,นายธานัท  ฟูแสง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และนายวิทวัส สาคะศุภฤกษ์ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา ร่วมรับฟังปัญหาพร้อมตอบคำถามจากนิสิตที่มีข้อสงสัย

         โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น อยากให้ทำทางเดินขึ้นจากหน้าตึก ICT ไปถึงศาลารอรถเมล์หน้าตึก เนื่องจากปัจจุบันทางเดินขึ้นไม่สะดวกและอันตราย ,อยากให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารและอาหารภายในมหาวิทยาลัย,อยากให้รถเมลล์เดินรถผ่านตึก ICT เหมือนเดิม ,อยากให้ตึก ICT มีตู้ ATM เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เดินรถ 2 เส้นทาง โดยให้รถเมล์เดินรถทางเดียว เพื่อไม่ให้รถเมล์สวนทางกันและลดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีการเสนอแนะการจัดค่ายออกแนะแนวข้อมูลหลักสูตรของคณะตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้น้องๆนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเพิ่มมากขึ้น