คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 636| Academic,Research|

 

 

  

  

  

  

    นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Microsoft Education Roadshow & UP Disrupt Challenge หลักสูตรสำหรับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาและงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับบริษัทไมโครซอฟต์ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในตลาดแรงงาน รวมทั้งยังมีการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมด้านไอที เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ และลงมือสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง โดยการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบภายใต้โจทย์ 3 ข้อ คือ 1. Critical Issues Around Us 2. Smart Information System และ 3. Smart Technology for Smart Education ซึ่งมีทีมนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 ทีม

      โดยนิสิตจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถคว้ารางวัลทั้งรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และ 3 จากการประกวดผลงานภายใต้โจทย์ 3 ข้อ ดังนี้  

1.       หัวข้อ Critical Issues Around Us รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Var_Sunday ชื่อผลงาน“ระบบควบคุมและสังเกตุการเจริญเติบโตของพืชสำหรับการเกษตร”  เจ้าของผลงาน คือ             นายนครินทร์ อุดศรี และนายทศพร มาเนียม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม UPLoad ชื่อผลงาน “Automated Car Park (ACP)” เจ้าของผลงาน คือ นายกฤษฎาพร  เป็งบุญมา ,นายบรรณรต  แมตสอง นายอาทิตย์   แก่นใจ และนายภูวสิษฏ์ บุญสนอง

2.      หัวข้อ Smart Information System รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Five Comsci of BI         ชื่อผลงาน  “ระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารงบประมาณ กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา” เจ้าของผลงาน คือ นายเฉลิมฉัตร  ชมพูวณิชกุล       ,นางสาวกาญจนา พรมปัญญา , นางสาวกิตติวรรณ  ถิ่นหลักร้อย ,นายณัฐพงศ์  แสงพูนทรัพย์     และนายโชคชัย ชูตระกูล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ChaosNerd ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชั่นติดตามการอบรมทางวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา” เจ้าของผลงาน คือ นายธราทร ตันวินิจ ,นายพีรพัฒน์  มาเที่ยง และนายนันทวัฒน์  บุญศรีภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 2 ทีมที่ได้รางวัล คือ ทีม Lena ชื่อผลงาน “ระบบระบุตำแหน่งรถโดยสารประจำทางด้วยการประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์” เจ้าของผลงาน คือ นายกวินท์  จิตนารินทร์,นายรพีพัฒน์  บัวทอง และนายวิศว รัตนพยอม และทีม The Spy Worms ชื่อผลงาน “The eyes fix up” เจ้าของผลงาน คือ นายนพนัย  จันทร์สี,     นายปริญญา  จันดา และนายกาญจน์ อุโคตร

3.      หัวข้อ Smart Technology for Smart Education รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ศรีหมอก   ชื่อผลงาน “เอสคิวแอลออนไลน์” เจ้าของผล คือ นายสุทธิพงศ์  นวลมะ ,นายสมศักดิ์  แก้วอรสาร และนายณัฐพล ขัติวงค์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม pongv look cat ชื่อผลงาน “SmartChoiceChecker V.2” เจ้าของผลงาน คือ นายมงคล  มณีวรรณ์ และนายเกียรติศักด์   พุ่มพวง รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Team Liquid ชื่อผลงาน “The Savior of Calculus” เจ้าของผลงาน คือ นายนัทธพงศ์ ปัตโชติชัย,นายวันเฉลิม ไกยวรรณ และนายณธี วิยะพร้าว