ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 395| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

   

 

            วันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต

 

          ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ สาขาพะเยา มาบรรยายในหัวข้อ การออมและการลงทุน สำหรับชีวิตวัยทำงาน และการเสวนาหัวข้อ เตรียมตัว เตรียมใจ ก้าวใหม่วัยทำงานโดย อาจารย์อดิศยา เจริญผล , อาจารย์นพธนิษฐ์ โชติสาร และอาจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร เพื่อให้นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 ได้ตระหนักถึงแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้งการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก