นิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 497| Academic,Research|

     

    

    

    

   

   

   

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4(Project Day) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย

               โดยแบ่งการประกวดโครงงาน ออกเป็น 6 ประเภท คือ

1.   ประเภทการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ธนพร ทะวะลัย และ นางสาว ทัชดาพร นามจันทร์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “ระบบจัดการข้อมูลนัดจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชื่อมโยงกับปฏิทิน”

2.      ประเภทการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิพันธ์ ปานอยู่ และ นายสุรพงศ์ เพชรโปรี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  ชื่อผลงาน “ระบบ GPS ติดตามรถยนต์

3.      ประเภทการพัฒนา Internet of Things นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ วงศ์ษา และ นางสาวสิริกานต์  พรมหล้า นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “เรือสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไกล

4.      ประเภท การวิเคราะห์ข้อมูล  นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภาณุมาศ วงศ์ษา    นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชื่อผลงาน “การพยากรณ์ภัยแล้งเพื่อติดตามและประเมินผลทางภูมิสารสนเทศในบริเวณลุ่มน้ำอิง

5.      ประเภท โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติพัฒน์  เปี้ยสินธุ และ นางสาวฟาสีรา สตาปอ   นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ชื่อผลงาน “เกมกระดุมสอนศัพท์

 

6.    ประเภทนำเสนอ (Oral) โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ทีม ได้แก่ นายศุภิสิทธิ์ ไข่กา และ นายณัฐวุฒิ จันทาพูน นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อผลงาน “ระบบบริหารโครงการโดยใช้เทคนิคคัมบัง และ นางสาวอนามิกา พิมพา และ นางสาวจิตติมา บุญมี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อผลงาน “ระบบบริหารจัดการน้ำนมวัว