ทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 – 2563

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 539| Academic,Research|

 

     

     

    

   

   

   

   

          

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 - 2563 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะ อาทิ  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และเพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมคิด แสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานภายในคณะ ให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากร โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานของคณะ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

             โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร,นางสาวกัลยรัตน์  นันทนาวิกุล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 8 สังกัด สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล พงษ์เพ็ชร คณบดีวิทยาลัยนวตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Digital Transformation : Moving towards Digital Economyและ ICT Pushes Drive towards Thailand 4.0 and Education 4.0  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกันของ Expected Learning Outcome, Program Learning Outcome และ Course Learning Outcome” โดยมีผู้บริหารคณะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน