รับมอบทุน NSC 2017

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 444| Academic,Research|

         

           

                                                                                                                                                                                            

          

         นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินรางวัล จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป และเป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

        ซึ่งผลปรากฏว่า นิสิตจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ รอบแรก จำนวน 4 โครงการด้วยกัน มีรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน ดังนี้ ทีม Smart Choice Checker V2 ได้แก่ นายมงคล มณีวรรณ์ ,นายเกียรติศักดิ์ พุ่มพวง และนายชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ ,ทีม UP HUB ได้แก่ นายศราวุฒิ ปกคำ ,นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง  และนายปฐวี บุญส่งศรี ,ทีมพืชยิ้มได้ ได้แก่ นายนวกาญจน์  นิลประวิทย์ และนายชาติชาย แซ่กือ ทั้งหมดเป็นนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และทีมที่ 4 คือ ทีม Mission Survival ได้แก่ นายวรพงศ์ จินดาพานิช,นายศุภกิจ  พงศ์เศรษฐ์กุล และนายเตชเสน ชิณพงษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยนิสิตทั้ง 4 ทีมได้รับมอบทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการและส่งผลงานโครงการเข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป