คว้ารางวัล โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 459| Academic,Research|

           

   

   

   

 

              เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวอนามิกา  พิมพา และนางสาวจิตติมา  บุญมี นิสิตชั้นปืที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ  การสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต  ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ ซึ่งโครงงานที่ได้รับรางวัล ชื่อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการน้ำนมวัว”

         โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงผลงานในระดับปริญญาตรีและส่งเสริมสนับสนุนในนิสิตในระดับปริญญาตรีมีศักยภาพในการทำวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป