ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏครปฐม

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 442| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

   

   

       เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมคณาจารย์และนิสิต เดินทางมาศึกษาดูงานหลักสูตรของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งศึกษาดูงานทางด้านห้องเรียนและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป