Focus Group

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 662| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความสามารถทางวิชาการ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 3 ด้าน ได้แก่ (1) มีสุนทรียภาพ (2) มีสุขภาพดี และ (3) มีบุคลิกภาพดี รวมถึงบ่มเพาะให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา และมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนิสิต ชั้นปีที่ 1 – 3 จากทุกสาขาวิชา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2555 พร้อมรับทราบปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต โดยนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตนิสิตให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทำงานและประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ เป็นผู้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งจัดขึ้น จำนวน 4 ครั้ง ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

1. กิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

2. กิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

3. กิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

4. กิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560