คว้ารางวัลการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ฯครั้งที่ 9

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 156

          

          

          

          

                       

             ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำตัวแทนนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  จำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่  10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศไทย สร้างสังคมการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสทางด้านวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และการพัฒนาความรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ของประเทศ

 

          โดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ กว่า 19 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีการแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในรูปแบบปากเปล่า                   (Oral Presentation) และการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผลการแข่งขันพบว่า นางสาวภาณุมาศ วงศ์ษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชมเชยจากการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) เรื่อง การพยากรณ์ภัยแล้งเพื่อติดตาม และประเมินผลทางภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาลุ่มน้ำอิง