คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน NSC 2017

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 159

 

                                                    

                             

                             

                                  

       เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนิสิตจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ รอบแรก ระดับภูมิภาค จำนวน 4 โครงการ โดยนิสิตทั้ง 4 ทีมได้รับมอบทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการและส่งผลงานโครงการเข้าร่วมแข่งขันในรอบระดับประเทศต่อไป

        เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานครฯ เป็นการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป และเป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

        ผลปรากฏว่านิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลชมเชย ในโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ชื่อโครงการ”ผจญภัยในดินแดนแห่งความรู้” ซึ่งเป็นผลงานของนายวรพงศ์  จินดาพานิช และนายศุภกิจ  พงศ์เศรษฐ์กุล นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์เกียรติกุล  สุขสมสถาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย