กิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 124

     

     

     

     

     

     

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง ICT 1302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชลสิทธิ์  จักรศรีพร Scrum Master และ Agile Coach        บริษัท เพลย์สบาย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Automated Testing in Continuous Integration and Continuous Delivery” ในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ Unit Testing in Javaเพื่อให้นิสิตมีความมีความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  อีกทั้งยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้นิสิตมีเวทีในการแสดงทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งเป็นการเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้กับนิสิต