พัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 581| Academic,Research|

 

 

                               

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา

 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณระพีพล  ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่และวิทยากรอาวุโสประจำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นิสิต ในหัวข้อ “พ่อสอนไว้ ให้ดำรงชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน และสามารถพึ่งตนเองได้” เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และแนวคิดการดำเนินชีวิตในวัยเรียน เรียนรู้การพึ่งตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์