พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 172

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบริการการศึกษา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะ ICT และพิธีสมโภชพระพุทธชินราชจำลองในโอกาสที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่าแล้วได้มีพิธีส่งมอบพระพุทธรูป “พระพุทธชินราช” ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญารัตนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ได้กรุณามอบให้แก่คณะ โดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระครูปริยัติยานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพฯ ตัวแทนของพระครูปัญญารัตนาทร เป็นผู้มอบ และท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารคณะ ICT และบุคลากรจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

จากนั้นได้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของคณะ ICT เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร

 

          สำหรับในช่วงบ่ายได้มีการเทศนาธรรม โดยพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ในหัวข้อ    “การเรียนและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยใช้สติและธรรมะ” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ซึ่งมีนิสิตคณะ ICT เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก