กรีฑา กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์?

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 567| Academic,Research|

 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                       

                       

                       

                       

                       

         มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” และได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  กมุทศรี ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  สุริยะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพครั้งถัดไป เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน 44 สถาบัน บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยมิตรภาพ และน้ำใจนักกีฬา

 

       ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักกรีฑาจากมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 5 เหรียญ เหรียญเงิน 8 เหรียญ และเหรียญทองแดง 7 เหรียญ