โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 518| Academic,Research|

         

   

   

   

   

   

   

   

       

       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนิสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

      และได้รับเกียรติจาก ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี” และอาจารย์นพธนิษฐ์  โชติสาร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาบรรยาในหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ” ส่วนในช่วงบ่าย มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจาก บริษัทเครื่องสำอางค์ KMA Cosmetics มาให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้า ทำผม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ซึ่งมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก