กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 126

 

     

     

     

     

     

     

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ลาน Information คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ และประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ ร่วมถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

        หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทำบุญคณะ ทางคณะฯ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยมีครูอ้วน ขันทะวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านค่าว มาบรรยายในหัวข้อ “กะโลงค่าวจ๊อย ฮีตฮอยภาษา ศาสตร์ศิลป์ล้านนา ฮักษาสืบสร้าง” เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้เรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาให้คงไว้ หลังจากนั้นดร.มโนชญ์  เทศอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ คุณกันยา ถูกจิตต์ ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลแม่กา ร่วมกันบรรยาย ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น  แม่กา” โดย โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้เข้าใจแนวทางและปลูกฝังให้นิสิตดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง