โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 655| Academic,Research|

 

    

    

    

    

    

    

   

   

   

               เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ  กรุดพันธ์ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” , รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ในคณะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน