พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 195

                                                                                                                                                                                                           

    

    

    

   

   

   

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและของคณะ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานต่อไปในภายภาคหน้า

 

      โดยมีอาจารย์พิศาล  เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายใน หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี” นอกจากท่านวิทยากรจะบรรยายให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังสอนปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาททางสังคมต่างๆ ทั้งการทำความเคารพ การวางตัวในสถานที่ต่างๆ มารยาทบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก