Big Cleaning Day and Excellence drills

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 701| Academic,Research|

      

   

    

    

    

    

    

                เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) เพื่อให้ความรู้ในการรับมือเหตุอัคคีภัยฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตัวอาคาร ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว    

       ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวัยวุฒิ  โภชนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยากรหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง การลำดับขั้นตอนการวางแผน หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น เป็นต้น โดยได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ลำดับการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุให้ได้ถูกต้องตามที่ได้รับความรู้มา โดยมีบุคลากรคณะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมโครงการ ฯ กันอย่างพร้อมเพรียง