กิจกรรมไหว้ครู

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 563| Academic,Research|

 

     

     

     

     

     

     

     

     

         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ     การสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงถึงความเคารพกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ โดยพิธีเริ่มจากนายณัฏฐฤทธิ์  อินตา ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนั้นอาจารย์สัณห์ชัย  หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทนนิสิตกล่าวนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำคำไหว้ครู ซึ่งนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีกล่าวไหว้ครูพร้อมเพรียงกัน จากนั้นตัวแทนนิสิตกล่าวนำคำปฏิญาณตน ร้องเพลงพระคุณที่สาม เพลงปาเจราบูชาครู และเพลงเทียน ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขามอบพานดอกไม้และธูปเทียนไหว้ครู ประธานในพิธีเจิมหนังสือ และให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นคณาจารย์ผูกข้อมือให้กับนิสิต

   นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านต่างๆ จากนั้นนายนภัทร เมฆทับ อดีตประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศลากรสื่อสาร มาพูดแนะนำแนวทางการเรียน และการใช้ชีวิตในวัยทำงานในอนาคต