MOU สหกิจศึกษา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 183

 

 

     

     

     

     

     

     

     

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ดูแลด้านสหกิจศึกษา กล่าวรายงานการจัดการสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 5 สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซอฟต์แสควร์ 1999 จำกัด,บริษัท ลานนา ซอฟต์เวิร์ค จำกัด,บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด,บริษัท กาษจน์ บัญชีและภาษีอากร จำกัด และ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด

         หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้มีการจัดบรรยาย หัวข้อ การจัดการสหกิจศึกษา โดย ดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จากนั้นมีการบรรยายเกี่ยวกับ ประสบการณ์การทำงานด้าน IT โดย คุณราเมศวร์  ศิลปะพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด และ การบรรยาย จากบริษัท ลานนา ซอฟต์เวิร์ค  ณ ห้อง ICT 1108 เพื่อให้นิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะต้องฝึกงาน ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของทางบริษัทที่ร่วมโครงการสหกิจของทางคณะและชี้แนะแนวทางให้กับนิสิตในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษา