ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 148

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

             เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านคุรภาพการศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคุรภาพการศึกษากับองค์กรที่ไปดูงานอีกด้วย

 

          นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์  วงษ์นพวิชญ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ให้การต้อนรับและแนะนำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่