ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 682| Academic,Research|

    

    

    

    

    

    

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ CUPT  ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและกล่าวเปิดโครงการ โดยการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      บุญประเสริฐ  สุรักษ์รัตนสกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

         ซึ่งมีผู้บริหารงานด้านต่างๆ นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะให้คณะกรรมการได้รับทราบ จากนั้นคณะกรรมการประเมินจะทำการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน