คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 649| Academic,Research|

                           

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                       
 

          

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จนสามารถกวาดรางวัลระดับประเทศ รวมมูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการให้พัฒนาธุรกิจได้ภายใต้ระบบพี่เลี้ยงสำหรับผู้ประกอบการ (Mentor for Entrepreneurship)