อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 174

     

     

     

     

     

     

 

         เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต พร้อมทั้งเสริมทักษะด้านการนำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏฺบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

          โดยมีคุณสุริยัณต์  กาญจนสุวรรณ์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Computer graphic ณ ห้อง ICT 1102/1     และคุณรอยล์  คุณเลิศ ตำแหน่ง Mobile Developer จาก บริษัท เน็กซี่ เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Mobile Application ณ ห้อง ICT 1102 ซึ่งมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก