เสียงสะท้อนจากนิสิต

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 772| Academic,Research|

              

     

     

     

     

     

     

     

     

     

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะ และเพื่อรับทราบบัญหา อุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะจัดให้แก่นิสิต สวัสดิการและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารคณะ ,นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และนางสาวอำนวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมรับฟังปัญหาพร้อมตอบคำถามจากนิสิตที่มีข้อสงสัย

 

          โดยคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น อยากให้คณะ ICT มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้ เช่น ตู้ ATM ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเรื่องการบริการของรถเมล์มหาวิทยาลัย ควรให้มีทำความสะอาดรถเมล์ประจำทุกวันเพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงเรื่องเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้อกับมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยในส่วนที่สามารถตอบได้ในขณะนั้น ส่วนคำถาม หรือข้อสงสัยใดที่ยังให้คำตอบในขณะนั้นไม่ได้ ทางผู้บริหารจะหาคำตอบเพื่อชี้แจงให้กับนิสิตในโอกาสต่อไป