โครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 813| Academic,Research|

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

             เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประกวดโครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการ Project Day เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลากรสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

 

          ภายในโครงการ ได้แบ่งประเภทการเผยแพร่ออกเป็น 6 ประเภท คือ ประเภทสื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and game , Internet of things , Mobile Application ,Web Application, Graphic Design และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมส่งโครงงานเข้าร่วมกว่า 100 โครงงาน