รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 210

              

                                  

     

     

     

 

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ     นายเตชเสน ชินพงษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 จากรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

          ซึ่งรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา    ที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมีทั้งหมด 19 คน จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ