ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 669| Academic,Research|

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT 2018) และInternational ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON 2018) ในระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยความร่วมมือ จาก 8 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)

          ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีบทความเข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 100 บทความจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ (keynote speaker) ได้แก่ คุณรวิช สัจจะศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ กิระวิทยา, Prof. Nauman Aslam, Ph.D. และ Prof. Diego Bellan, Ph.D.

          ซึ่งสถาบันที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2019 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน