นิสิต ICE ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 606| Academic,Research|

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อดิศยา เจริญผล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเริ่มศึกษาดูงานที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และ บริษัท ไทยคม (จำกัด) มหาชน จังหวัดนนทบุรี จากนั้นวันถัดมาเดินทางไปศึกษาดูงานต่อ ณ สถานีดาวเทียมศรีราชา สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 บมจ. กสท โทรคมนาคม และอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี มุ่งเน้นการศึกษาประสบการณ์โดยตรงจากสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในรายวิชาการสื่อสารดาวเทียม และการสื่อสารเคเบิลใต้น้ำ