STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 124

 

    

    

    

    

   

   

              เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai” ค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพของภาคเหนือ ใน 2 เวทีการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย และ STARTUP Thailand Pitching Challenge ระดับบุคคลทั่วไปและสตาร์ทอัพใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน 4 ภูมิภาค ที่จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น

          โดยการแข่งขัน “STARTUP Thailand U-League” ระดับมหาวิทยาลัย มีสถาบันการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 149 ทีม จาก 23 มหาวิทยาลัย  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม ดังนี้

1. ทีม close up App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “รวมคลินิคสัตว์และนัดพบหมอ”

2.ทีม Arc Begins App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนิสิจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน”แจ้งเตือนต่อพรบ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันฯ และหาอู่”

3.ทีมDouble U App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “หนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา”

4. ทีม Pay reminder สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อผลงาน”ระบบแจ้งเตือนการโอน”

5. ทีม MeBag App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อผลงาน”รับหิ้วสินค้าโปรโมชั่น”

         ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีประโยชน์และก้าวหน้าต่อไป