อบรมการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 591| Academic,Research|

    

    

    

    

    

    

   

   

         

อาจารย์คมกริช  มาเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมครูผู้ช่วย และนิสิตในสาขาวิชา จัดอบรม "การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี IoT เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

โดยการอบรมมีการฝึกปฏิบัติใช้งานบอร์ด Arduino เพื่อเชื่อมต่อและอ่านค่าจากเซนเซอร์
แบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อยอดการทำโครงงานด้าน
IoT ต่อไปในอนาคต