Automated Test บน Robot Framework

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 138

   

   

   

   

   

   

   

 

         เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1103/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       ในหัวข้อกิจกรรม "การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์ค" เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ด้วยการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ(Automated Test) บน Robot Framework นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ(Entrepreneurial University) กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship Education for All) และกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “Startup Thailand”

  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรีพร agile coach / agile practitioner พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสอนปฏิบัติด้าน Automated Software Testing และการเขียนโปรแกรม Python เรียกใช้งาน Selenium Library ทดสอบเว็บอัตโนมัติ ซึ่งมีนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก