กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 194

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพิ่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมนิสิตให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน       

        โดยมีอาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันเป็นทีม” ซึ่งมีกิจกรรมให้นิสิตได้ทำร่วมกันเป็นทีม และแสดงความสามารถ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในทีม บรรยากาศภายในกิจกรรม เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก