บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 171

 

...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการ“บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ) ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย“มุ่งเน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้าน IT”...  

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพพะเยา ได้รับการสนับสนุนโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้นความรู้คู่ทักษะปฏิบัติ “มุ่งเน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้าน IT” โดยมีบริษัท IT ชั้นนำเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่ 1 และเป็นแหล่งปฏิบัติงานก่อนจบการศึกษา พร้อมทั้งมีทุนสนับสนุนการทำโครงงาน การศึกษาดูงาน โดยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้เวลาเรียน
3 ปีครึ่ง (รวมฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท)

สำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเชิญวิทยากรจากบริษัท IT มาร่วมสอนและเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะ การสอบมาตราฐานวิชาชีพด้าน IT ศึกษาดูงานในบริษัท IT ชั้นนำ และทุนการพัฒนาโครงงานในสาขาทุกเทอมจนจบหลักสูตร

ติดต่อที่ ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทร 081-6815019

สมัครที่ http://tcas.cupt.net/

ดูคุณสมบัติได้ที่ https://goo.gl/Sd5H85 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัคร TCAS รอบ 3 เลือกดูสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Fan page สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ https://www.facebook.com/Software.up/