1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 180

 

    

    

   

   

   

   

   

   

        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บุคลากรพร้อมนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสาน พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
        โดยร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง สร้างฝาย จำนวน 4 ฝาย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยชะลอการไหลเวียนของน้ำในช่วงฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร รวมทั้งยังสร้างความสามัคคีและความเป็น้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ดังปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”