โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข่าวโดย warintorn.so1| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 753| Academic,Research|

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City เข9บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนรู้ตัวอย่างการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมทั้งให้ทราบถึงแนวโน้มและอนาคตการประยุกต์ใช้ ICT ในงานด้านต่างๆ รองรับการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

โดยจัดศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง (Hong Kong Science Museum) ในส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารและระบบโทรคมนาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ระบบคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ ระบบการใช้พลังงานในเมือง ระบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประหยัดไฟฟ้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม